Publication

  • Direct Visualization of a Strain-induced Dynamic Stress Network in a SEBS Thermoplastic Elastomer with In Situ AFM Nanomechanics (open access)
    Haonan Liu, Xiaobin Liang, and Ken Nakajima
    Japanese Journal of Applied Physics 2020, 59, SN1013. DOI: 10.35848/1347-4065/ab948a
  • Programmable Reversible Shape Transformation of Hydrogels Based on Transient Structural Anisotropy
    Kangkang Liu, Yue Zhang, Heqing Cao, Haonan Liu, Yuhui Geng, Wenhua Yuan, Jian Zhou, Zi Liang Wu, Guorong Shan, Yongzhong Bao, Qian Zhao, Tao Xie, and Pengju Pan
    Advanced Materials 2020, 32, 2001693. DOI: 10.1002/adma.202001693